Stroosnijder Makelaardij, maakt uw woonwensen waar!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Stroosnijder Makelaardij, een makelaar waar u op kunt bouwen!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Stroosnijder Makelaardij, een makelaar waar u op kunt bouwen!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Stroosnijder Makelaardij, uw sleutel tot succes!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Stroosnijder Makelaardij, thuis in uw regio!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

Slechts 0,8% courtage (excl BTW) bij verkoop van uw woning!
Geen opstartkosten!

GRATIS!

Mediapakket (o.a. foto's) t.w.v. € 495,-!

(Bij verkoop woning)

Privacy Policy

Stroosnijder Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stroosnijder Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Stroosnijder Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stroosnijder Makelaardij

Meliepark 15, 5251 EM Vlijmen
info@StroosnijderMakelaardij.nl
06 – 47 54 52 40

 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd? 

Bij verkoop van uw woning

Wanneer u ons inschakelt voor deze dienst dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, kopie legitimatie (m.u.v. bsn) en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • relevante informatie inzake Wwft (o.a. WwftCheck en eventueel beroep à Cliëntonderzoek Wwft)
 • de reden van verkoop
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de woning (en omgeving) zoals o.a. de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, de WOZ-waarde, eventuele gebreken van de woning
 • foto’s, video’s, plattegronden van de woning
 • relevante correspondentie
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum

 

 

 

Bij aankoop van een woning

Wanneer u ons inschakelt voor deze dienst dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, kopie legitimatie (m.u.v. bsn) en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • relevante informatie inzake Wwft (o.a. WwftCheck, verklaring herkomst middelen en beroep à Cliëntonderzoek Wwft)
 • een beschrijving van uw wensen, eventueel uitgewerkt naar een z.g.n. woonprofiel
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koopprijs
 • de transactiegegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum

 

Indien u koopt van iemand waar wij een opdracht van hebben om deze bij te staan dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, kopie legitimatie (m.u.v. bsn) en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • relevante informatie inzake Wwft (o.a. WwftCheck, verklaring herkomst middelen en beroep à onderzoek koper Wwft)
 • gegevens over de woning die u koopt zoals o.a. het adres, kadastrale gegevens, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum

 

Waar gebruiken wij deze gegevens voor? 

Indien u verkoopt of u bent op zoek naar een andere woning

Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen in dat kader worden gebruikt om o.a.:   

 • uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op onze website, in verkoopbrochures, op social media, in gedrukte media
 • taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor:

 • het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • het toezenden van informatie over onze producten en diensten;

 

U koopt een woning van iemand die gebruik maakt van onze diensten 

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: 

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij zoals o.a. notarissen, makelaars, taxateurs, fotografen, stylisten, bouwkundig specialisten en systeembeheerders.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

 

 

 

 

 

 

Beveiliging en bewaartermijn 

Wij zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. 

 

Wijzigingen

Stroosnijder Makelaardij behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage, correctie en verwijdering 

Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.  

 

Vragen? 

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.